Nastavnici i suradnici

Darija Ivandić Vidović

Predavač

divandicvidovic@gmail.com

Kratki životopis:
Rođena 08.09.1971. godine u Slavonskom Brodu.

Zvanje diplomiranog inženjera strojarstva, smjer brodostrojarstvo stekla je u Zagrebu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje.
Magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Duži niz godina zaposlena je u Croatia osiguranju d.d., gdje je predstavnica Uprave za kvalitetu. Vodila je veći broj korporacijskih projekata iz područja strategije, restrukturiranja, upravljanja poslovnim procesima i projektnog menadžmenta.
Gost predavač je od 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, PDS Organizacija i management i Informatički management. Članica je programskog odbora Business Process konferencije kao i Hrvatske udruge poslovnih savjetnika. Objavila je niz članaka (autor, koautor) u znanstvenim, stručnim i poslovnim časopisima (Osiguranje, Journal of Economic Literature/EconLit, Management-Journal of Contemporary Management, Poslovna izvrsnost i dr.) kao i aktivno sudjelovala na stručnim i znanstvenim skupovima i konferencijama kroz prezentacije i predavanja.

 

Bibliografija:
a) Znanstveni radovi:

1. D. Suša, V. Bosilj Vukšić, D.Ivandić Vidović (2016): A Role of Organizational Culture in Business Processs Management: A Case Study, Rad u zborniku 8th International Conference “An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital ”

2. .V. Bosilj Vukšić, D.Ivandić Vidović, LJ. Milanović Glavan (2015): Information Technology for Business Process management in Insurance Companies, Rad u časopisu International Journal of Social, behavioral, Educational and Management Engineering Vol:9, No:9, 2015

3. D. Ivandić Vidović. , D. Mihanović, I. Kovač (2012): Impact of quality management system on business sucess, Rad u zborniku 2nd international conference economic system of the European union and accession of Bosnia & Herzegovina

4. D. Mihanović, D. Ivandić Vidović (2012): Correlation between competitiveness and quality system in large croatian companies, Rad u zborniku 2. Međunarodne naučne konferencije REDETE 2012, Banja Luka

5. D. Ivandić Vidović (2012): Razvoj metodologijskog okvira za upravljanje poslovnom uspješnošću“, doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Split, lipanj, 2012

6. D. Ivandić Vidović, V. Bosilj Vukšić, J. Kereta (2009.): Analiza performansi poslovnih procesa za postizanje poslovne izvrsnosti: studija slučaja hrvatskog osiguravajućeg društva, Poslovna izvrsnost (Business Excellence), Vol. 3, No. 1, pp 113-130. Rad u časopisu citiran u: Journal of Economic Literature/EconLit.

7. V. Bosilj Vukšić i D. Ivandić Vidović (2005.): Business Process Change Using ARIS: the Case Study of a Croatian Insurance Company, Management - Journal of Contemporary Management Issues, Vol. 10, No 1, 77-91. Rad u časopisu citiran u: Journal of Economic Literature/EconLit.

8. D. Ivandić Vidović i V. Bosilj Vukšić (2003.): Dynamic Business Process Modelling Using ARIS, Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces (urednici: Budin, L., Lužar Stiffler, V., Bekić, Z. i Hljuz Dobrić, V.), Cavtat, 607-612. Rad u zborniku citiran u: INSPEC Computer and Control Abstracts.

9. D. Ivandić Vidović (2002.): Razvoj integralnog modela poslovnih procesa i njegova primjena u poslovnoj praksi, magistarski rad, Ekonomski fakultet, Zagreb, srpanj, 2002.

B) Stručni radovi

1. D. Ivandić Vidović (2011.): Upravljanje operativnim rizicima i poslovnim procesima, Osiguranje, Hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, broj 10, str. 36-44, rad u časopisu

2. D. Ivandić Vidović, L. Karlović, A. Ostojić (2011.): Korporativna sigurnost, stručna knjiga, Udruga hrvatskih menadžera sigurnosti – UHMS, CIP 764136

3. D. Ivandić Vidović (2007.): Kontrola poslovnih procesa temeljena na sustavu upravljanja poslovnim procesima u osigurateljnoj industriji, Osiguranje, Hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, broj 10, str. 46-49, rad u časopisu

4. D. Ivandić Vidović (2007.): Analiza troškova kao osnova za optimizaciju procesa i planiranje resursa; ARIS process day, Zagreb, veljača, 2007.

5. D. Ivandić Vidović (2005.): Upravljanje poslovnim procesima u osiguranju – Osiguranje, Hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranja, broj 7-8, str. 82-91, rad u časopisu

6. D. Ivandić Vidović (2003.): Upotreba ARISA u dizajnu i implementaciji vlastitih informacijskih rješenja, ARIS konferencija, Dubrovnik, svibanj, 2003.

 

Predmeti:

Poslovne informacije

Pregovaračke vještine

SAP

Upravljanje projektom

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu