Nastavnici i suradnici

Tina Marfan

Predavač

tmarfan@vsfp.eu

Kratki životopis:
Rođena 6.prosinca 1989. u Kopru, Republika Slovenija. Nakon završene Opće gimnazije, 2008. godine upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Isti završava 2013. godine obranivši diplomski rad na temu „Financiranje lokalnih jedinica“. Za vrijeme studija pokazala je interes za trgovačko pravo i pravo društava te na petoj godini studija upisuje Trgovačkopravni modul. U veljači 2014. upisuje specijalistički diplomski stručni studij Menadžment financija na Visokom učilištu Effectus koji završava u svibnju 2015. obranom specijalističkog diplomskog rada „Profesionalna odgovornost liječnika“.
Tijekom studija stručnu praksu i pripravništvo odradila je u nekoliko odvjetničkih ureda u Zagrebu te na Općinskom sudu u Bujama.
Godine 2014. zapošljava se kao asistent na Visokom učilištu Effectus gdje izvodi seminarsku nastavu i vježbe na predmetima Osnove trgovačkog prava i Pravo društava koji se izvode u sklopu preddiplomskog stručnog studija Financije i pravo.

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Osnove financijskog prava

Osnove trgovačkog prava

Pravo društava

Statusne promjene trgovačkih društava

Upravljanje društvima kapitala

Upravljanje društvima kapitala

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu