Nastavnici i suradnici

Renata Gerkman Rudec

Predavač

renata.gerkman@gmail.com

Kratki životopis:
Rođena 17. 09. 1964. U Zagrebu.
Diplomirala 1988. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija radila kao odvjetnička pripravnica do 1991. godine kada započinje samostalni profesionalni rad kao odvjetnica sve do 1998.
U prosincu 1998. nastavlja profesionalnu karijeru kao savjetnica Ustavnog suda Republike Hrvatske gdje je 2000. godine imenovana višom ustavnosudskom savjetnicom koje poslove opisanog radnog mjesta obavlja i danas.
Od 27. lipnja 2012., odlukom Stručnog vijeća Visokog učilišta EFFECTUS izabrana u nastavno zvanje – predavač na predmetu Europsko javno pravo. Kao autor stručnih radova iz područja ustavnog i europskog prava, a koji su objavljeni i u pratećim zbornicima, od 2000. godine sudjeluje na više domaćih konferencija i skupova

 

Bibliografija:
Poznavanje Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odrazu njezine implementacije, Zbornik radova XXVII tradicionalnog savjetovanja Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija 2012. UDK 341.131.14(14)

Poštovanje i primjena načela supsidijarnosti u izgradnji acquis communautaire Europske unije, Zbornik radova XXVIII tradicionalnog savjetovanja Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija 2013., UDK 341.176(4) EU 339.923.061.1>(4) EU 061.1(4) EU

Novi saziv Europskog parlamenta ante portas, prezentiran na 52. Susretu pravnika Aktualnosti zakonodavstva i prakse Opatija 2014.,objavljen u časopisu br. 3. za 2014. godinu „Pravo u gospodarstvu“ , UDK 342.8(4) EU 339.923:061.1>(4) EU

Upućivanje prethodnog pitanja – poveznica u primjeni pravne stečevine Europske unije, Zbornik radova XXIX tradicionalnog savjetovanja Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Opatija 2014.,UDK 341.29(4)EU 339.923:061.1>(4)EU

Mobilnost radnika u EU – zaštita od nejednakog postupanja, prezentiran na 53. Susretu pravnika Aktualnosti zakonodavstva i prakse Opatija 2015.,objavljen u časopisu br. 3. za 2015. godinu „Pravo u gospodarstvu“, UDK 349.22.331.556(4)EU 331.556.43(4)EU 339.923:061.1>(4)EU

 

Predmeti:

Europsko javno pravo

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu