Nastavnici i suradnici

Danko Špoljarić

Viši predavač

dspoljaric@vsfp.eu

Kratki životopis:
Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1978. godine, do 1998. godine vodio samostalni odvjetnički ured, od 1998. do 2017. u Croatia osiguranju na različitim rukovodećim funkcijama, magistrirao 2003. na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na međunarodnim ekonomskim odnosima, doktorirao 2010. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom oporezivanja investicijskih fondova rizičnog kapitala, od 2017. viši predavač na Visokom učilištu Effectus.

 

Bibliografija:
Hrvatska pravna revija, 6/2017., "Porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka po Zakonu o porezu na dohodak", pregledni znanstveni članak, UDK 336.215.3;

Financije i pravo, 1/2017., "Normativna osnova financiranja lokalnih razina vlasti u Republici Hrvatskoj" (koautorstvo s Ivonom Javorović), stručni članak;

Osiguranje, 8-9/2013., „Osiguranje i tržište kapitala“, stručni članak;

Hrvatska pravna revija, broj 3, ožujak 2012., „Teorijsko određenje i pravno uređenje hedge fondova“, pregledni znanstveni članak UDK 336.767 (izmijenjena verzija preglednog znanstvenog rada objavljenog pod istim naslovom u Zborniku Pravnog fakulteta u Zagrebu);

Pravo i porezi, broj 7-8, 2011., „Poreznopravni tretman kapitalnog dobitka“, UDK 336.2 (koautorstvo s prof.dr. Nikolom Mijatovićem);

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 61, Br. 3, 2011., „Teorijsko određenje i pravno uređenje hedge fondova“, pregledni znanstveni rad, UDK 336.763.268.01. (koautorstvo s prof.dr. Nikolom Mijatovićem) - radovi objavljeni u Zborniku referiraju se u: Index to foreign legal periodicals, Drant – Droits Antiques, Political Science Complete – EBSCO, Scopus, Worldwide Political Science Abstracts;

Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku 10/3-4, „Teorijski aspekti i praktično određenje poreznopravnog tretmana kapitalne dobiti“, izvorni znanstveni rad, UDK 336.221.1. (koautorstvo s prof.dr. N. Mijatovićem) - radovi objavljeni u Pravnom vjesniku referiraju se u: Curent Legal Theory, Tilburg, The Netherlands, ProQuest Research Library, Ann Arbor, Michigan, USA, Sociological Abstracts, San Diego, California, USA, EBSCO Publishing, Ipswich, Massachusetts, USA;

Hrvatska pravna revija, prosinac 2010., „Mirovinski fondovi i društva za osiguranje kao institucionalni investitori tržišta kapitala“, stručni članak, UDK 347.72.033;

Osiguranje, 1/2008., „Hedge fondovi“, pregledni znanstveni članak, UDK: 336.76:339.727;

Međunarodne studije, god. 7., br. 3-4, 2007., „Osiguranje izvoznih kredita – instrument vanjske politike ekonomski razvijenih zemalja“, pregledni članak, UDK:337:77:339.564, 368,1:336:77. - radovi objavljeni u časopisu referiraju se u CSA/ worlwide political science abstracts, sociological abstracts, social services abstracts;

Hrvatska pravna revija, siječanj 2006., „Private equity fondovi – novina u hrvatskom zakonodavstvu“, stručni članak, UDK 347.72.01.

 

Predmeti:

Obvezno pravo

Osnove financijskog prava

Osnove građanskog prava

Porezno pravo i porezni postupak

Pravni okvir financijskih institucija

Pravo osiguranja

Upravni postupak i upravni spor

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu