Nastavnici i suradnici

Duška Šarin

Predavač

duska.sarin@gmail.com

Kratki životopis:
Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. Na istom fakultetu stekla je stupanj magistra znanosti 1989., te znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja ustavnog prava 1995. Pravosudni ispit položila je 1991.
Po završetku studija radila je u trgovačkom društvu Sloga odnosno Sloga-Nova kao pravna referentica, te direktorica Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove. Bila je sutkinja Općinskog suda u Zagrebu i sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Nakon stručnog usavršavanja bila je i sutkinja izmiriteljica, te sutkinja mentorica. 2008.-2016. obnašala je dužnost sutkinje Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bila je vanjska suradnica u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Ustavno pravo, a na Društvenom veleučilištu u Zagrebu iz nastavnog predmeta Poredbeno ustavno pravo.
Bila je članica Uredništva časopisa Hrvatsko sudstvo i Uređivačkog odbora časopisa Sudac. Članica je Hrvatske udruge za ustavno pravo.
Sudjelovala je i predavala na brojnim znanstvenim i stručnim domaćim i
međunarodnim savjetovanjima i drugim skupovima.

 

Bibliografija:
Autorica je knjige Nastanak hrvatskoga Ustava, Narodne novine, Zagreb, 1997., te više od dvadeset znanstvenih i stručnih radova, kao i prikaza iz ustavnog prava i drugih grana prava, od kojih se mogu izdvojiti:
1. Ustavni sud Republike Hrvatske kao institucionalni zaštitnik ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 2015., god. 52, br. 3, str. 755.-784., UDK:342(497.5)
2. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz odnos Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Republike Hrvatske na primjeru zaštite ljudskog prava na pristup sudu, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, 2014., god. 30, br. 3-4, str. 77.-100., UDK:341.231.14
3. Položaj Ustavnog suda Republike Hrvatske s motrišta diobe vlasti i ustavne garancije njegove neovisnosti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2012., Vol. 62, br. 5-6, str. 1379.-1412., UDK:342.565.2(497.5)

 

Predmeti:

Osnove trgovačkog prava

Uvod u pravo i pravosudni sustav RH

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu