Menadžment financija - Ishodi učenja

Ishodi učenja programa

 1. Kritički vrednovati ključne elemente prirode okruženja u kojim djeluju financije i financijski instrumenti;
 2. Razlikovati i kritički vrednovati ključne elemente pravnog i institucionalnog okvira potrebnog za poslovanje financijskih institucija i financijskih tržišta;
 3. Povezivati znanja neophodna za razumijevanje uloge i funkcije financijskih tržišta i financijskih institucija u nepredvidivim uvjetima tržišnog natjecanja;
 4. Primijeniti složenije instrumente financijskog menadžmenta i poreznog sustava;
 5. Povezivati znanja s relevantnih područja prava s financijskim poslovanjem;
 6. Primijeniti i prilagođavati složene metode korištenja i trgovanja vrijednosnim papirima i složene metode financijskog poslovanja s općim načelima nacionalnog i međunarodnog pravnog okvira;
 7. Preuzeti odgovornost za donošenje strateških odluka s aspekta praktične primjene načela upravljanja različitim vrstama financijskih rizika (porezni rizici, rizici odgovornosti za štetu, rizici ulaganja i tržišni rizici);
 8. Kritički vrednovati i u uvjetima nesigurnosti analizirati financijska izvješća kao osnovu za donošenje ispravnih poslovnih odluka u cilju povećanja profitabilnosti;
 9. Upravljati i voditi procese suradnje, kontrole i nadzora različitih oblika subjekata koji djeluju u procesima financijskog poslovanja;
 10. Upravljati i voditi razvojne aktivnosti u svim fazama (od financiranja, izrade do završetka) investicijskog projekta;
 11. Donositi financijske odluke u uvjetima nesigurnosti u okviru mehanizama korporativnog upravljanja;
 12. Prikupljati, organizirati i interpretirati složene financijske podatke i primijeniti složene metode i instrumente financijske analize;
 13. Povezivati i implementirati nove znanstvene spoznaje u rješavanju postojećih i budućih problema;
 14. Pridržavati se propisanih postupaka i smjernica u rješavanju složenih zadataka te na osnovi toga samostalno i timski donositi strateške odluke;
 15. Primijeniti ekonomske metode u rješavanju složenih pravnih problema, posebno metodu ekonomske analize prava i modele teorije igara;
 16. Kritički vrednovati pozicioniranje financijskih institucija s marketinškog aspekta te samostalno odabrati prave marketinške strategije u konkretnim slučajevima financijskog poslovanja.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu