Financije i pravo - Predmeti

Upravni postupak i upravni spor

ECTS bodovi: 8

SATI PREDAVANJA: 30

SATI VJEŽBE: 0

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 30

 

NASTAVNICI:
Milan Stipić
Zdravka Jagić

 

CILJEVI:
Razvijati sposobnost studenta na stjecanju znanja i vještina u postupanju i rješavanju u upravnim, upravnosudskim i prekršajnim stvarima.
Upoznati studenta sa sadržajem i ciljem zakonskih odredaba radi praktične primjene upravnog, upravnosudskog (i prekršajnog postupka), a stečena znanja studentu će pomoći da postupno usvoji edukacijski sadržaj i sam stvara nove materijale.
Studenta u cijelosti upoznati s primjenom pravila općeg upravnog postupka, posebnih postupaka i materijalnoga prava radi donošenja pravilne i zakonite odluke, u rješavanju konkretnih slučajeva.

 

SADRŽAJ:
1. Opća pravila upravnog postupka i nadležnost
2. Službena osoba i pravna pomoć u upravnim stvarima
3. Sudjelovanje stranaka u postupku
4. Pokretanje upravnog postupka
5. Postupak rješavanja upravnih stvari
6. Dokazivanje
7. Radnje u postupku i rokovi
8. Međusobno obavješćivanje službene osobe i stranke
9. Rješavanje upravne stvari i pravni lijekovi
10. Izvršenje
11. Upravni ugovor
12. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga
13. Troškovi postupka
14. Upravni spor, temeljne značajke
15. Prekršajni postupak, temeljne značajke

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Interpretirati opće pojmove upravnog postupka i pravila o stvarnoj i mjesnoj nadležnosti.
I2 - Interpretirati elemente prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog postupka.
I3 - Opisati rješavanje upravne stvari.
I4 - Objasniti pravne lijekove i postupak izvršenja.
I5 - Analizirati elemente upravnog ugovora.
I6 - Analizirati sadržaj upravnog spora i temeljnih obilježja prekršajnog prava.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Stipić, Milan, Jagić, Zdravka: Upravni postupak, upravni spor i temeljne značajke prekršaja, Zagreb, Visoko učilište EFFECTUS-visoka škola za financije i pravo, 2015.
Zakon o općem upravnom postupku Nar. nov. br. 47/09.
Zakon o upravnim sporovima Nar. nov. br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/18.
Prekršajni zakon Nar. nov. br. 107/07., 39/13., 110/15., 70/17. i 118/18. čl.1, 15-30, 59-62, 76-77, 108-116, 221-127, 228-245.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Đerđa, Dario, Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj, Inženjerski biro, Zagreb, Zagreb 2010.
Stručni časopisi i članci s pravnim sadržajem o upravnom postupanju, relevantna upravna, upravnosudska i prekršajnopravna praksa.


 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

 

OBVEZE STUDENATA I PRAVILA POLAGANJA ISPITA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu