Upravno vijeće

EFFECTUS-om upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće obavlja poslove određene Zakonom, podzakonskim aktima i Statutom Effectus-a, a osobito:

 • utvrđuje razvojnu politiku EFFECTUS-a,
 • donosi program rada i strategiju razvoja EFFECTUS-a i nadzire njihovo izvršavanje,
 • brine o zakonitosti rada EFFECTUS-a, racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa,
 • brine o kontinuiranom rastu kvalitete u skladu s nacionalnim i međunarodnim standardima,
 • utvrđuje financijsku politiku EFFECTUS-a i donosi financijske planove,
 • predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti,
 • donosi Statut na prijedlog Stručnog vijeća, a uz suglasnost osnivača,
 • donosi odluke u drugom stupnju o ostvarivanju pojedinačnih prava radnika,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i druge opće akte iz svoje nadležnosti,
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske dokumentacije,
 • daje suglasnost na pojedine odluke dekana, glavnog direktora i Stručnog vijeća sukladno Statutu,
 • daje osnivačima, dekanu i glavnom direktoru prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
 • bira i razrješava dekana u skladu sa Statutom,
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima i Statutom.

 

Predsjednik Upravnog vijeća : Mr.sc. Miljenko Javorović

Članovi Upravnog vijeća

Doc.dr.sc. Đuro Horvat

Dr.sc. Mira Lenardić

Goran Trbojević, dipl. iur.

Domagoj Javorović, mag.iur.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu