Akti ustanove

Akti ustanove

Statut

Etički kodeks

Politika kvalitete  

Pravilnik o studiranju

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju

Pravilnik o kvaliteti

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o postupcima procjene uspješnosti studija

Pravilnik o postupku unapređivanja studijskih programa

Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa

Pravilnik o ustroju katedri

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja

Pravilnik o provođenju studentskih izbora

Pravilnik o stručnom usavršavanju nenastavnog osoblja

Odluka o vrednovanju ishoda učenja

Odluka o ustroju katedri, rasporedu studijskih disciplina po katedrama i rasporedu članstva

Upute

Upute o obavezama studenata, procesu prijave ispita i polaganja ispita

Zakoni i ostali propisi

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu