Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja - Predmeti

Tržište rada i zapošljavanje

ECTS bodovi: 7

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Goran Trbojević
Iva Tomić
Marija Halić

 

CILJEVI:
Namjena i cilj predmeta:
Studenti pri predmetu upoznaju strukturu i funkcije tržišta rada, čimbenike koji ga uvjetuju i načine njegove regulacije od strane države i socijalnih partnera. Isto tako prezentira posljedice djelovanja tržišta rada na pojedine skupine stanovništva i društvo u cjelini. Predstavljeni su temeljni koncepti, te klasične i novije teorije tržišta rada i nezaposlenosti, kao i novije razvojne (strukturne) promjene. Poseban naglasak je na politici zapošljavanja tj. na programima i akcijama reguliranja ponude i potražnje radne snage. Predstavljeno je oblikovanje, izvođenje i evaluacija politike zapošljavanja, uloga javnih institucija i privatnih agencija za zapošljavanje, te razlike između akcija aktivne i pasivne politike zapošljavanja. Posebno su naglašeni noviji trendovi i smjernice politike zapošljavanja u europskoj politici zapošljavanja (razvoj, direktive, smjernice).

 

SADRŽAJ:
Mikroekonomija tržišta rada
- Ponuda i potražnja na tržištu rada
- Ravnoteža na tržištu rada
Makroekonomija tržišta rada
- Neoklasična sinteza
- Keynesijanska teorija tržišta rada
- Institucionalni pristup k analizi tržišta rada
- Poslovni ciklusi i tržište rada
Analiza aktivnog stanovništva i radno aktivnog stanovništva
- Zaposlenost i nezaposlenost
Segmentacija tržišta rada
- Starosna i spolna diskriminacija
- Nezaposlenost mladih
- Place i njihova struktura
- Nejednakost u prihodima
Regulacija tržišta rada
- Neoklasični pristup i institucionalna teorija tržišta rada
- Država i tržište rada
- Sindikati i kolektivni pregovori
- Reforme tržišta rada
- Sustavi osiguranja u slučaju nezaposlenosti
- Mirovinski sustav i reforme
Ljudski kapital
- Obrazovanje
- Dodatna vrijednost obrazovanja
- Financiranje i učinkovitost tercijarnog obrazovanja

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Procijeniti mikroekonomske čimbenike tržišta rada.
I2 - Usporediti različite pristupe u makroekonomiji tržišta rada.
I3 - Analizirati aktivno i radno aktivno stanovništvo te ispitati pojave zaposlenosti i nezaposlenosti na tržištu rada.
I4 - Evaluirati razloge segmentacije tržišta rada i odabrati primjereno rješenje problema koji se na njemu javljaju.
I5 - Kategorizirati ciljeve regulacije tržišta rada i procijeniti njene posljedice u praksi.
I6 - Pripremiti plan obrazovanja s ciljem ostvarivanja konkurentske prednosti na tržištu rada i povećanja mogućnosti zapošljavanja.

 

OBVEZNA LITERATURA:
1. McConnell,C.R., Brue S.L., Macpherson, D.A. (2008): Contemporary Labor Economics, 8th Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York.
PRIJEVOD: McConnell,C.R., Brue S.L (1992) Suvremena Ekonomija rada,Treće izdanje, MATE, Zagreb

 

DOPUNSKA LITERATURA:
1. Boeri T., Van Ours J. (2008): The Economics of Imperfect Labor Markets, Princeton University Press, Princeton and Oxford
2. Ehrenberg, R.G.,Smith ,R.S. (2009): Modern Labor Economics - Theory and Public Policy, 10th Edition, Pearson Education, Addison-Wesley
3. Kasek L, Laurensen, t. Skrok, e. (2008) Sustainability of Pension Systems of the New EU Member States and Croatia: Coping with Aging Challenges and Fiscal Pressures. Washington, DC: World Bank

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu