Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja - Predmeti

Tržište rada i zapošljavanje

ECTS bodovi: 7

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Goran Trbojević
Iva Tomić
Marija Halić

 

CILJEVI:
Studenti unutar predmeta Tržište rada i zapošljavanje upoznaju strukturu i funkcije tržišta rada, čimbenike koji ga uvjetuju i načine njegove regulacije od strane države i socijalnih partnera. Posljedice djelovanja tržišta rada na pojedine skupine stanovništva i društvo u cjelini su također sastavni dio predmeta. Nadalje, cilj predmeta je i prezentirati temeljne koncepte, te klasične i novije teorije tržišta rada i nezaposlenosti, kao i novije razvojne (strukturne) promjene.

Cilj dijela nastave koji se odvija u sklopu vježbi je produbiti teoretska znanja iznesena u sklopu predavanja putem zadataka kojima će se provjeriti shvaćanje osnovnih teorijskih koncepata, ali i koristeći praktične primjere iz stvarnog svijeta, posebice u kontekstu hrvatskog tržišta rada. U sklopu nastave na vježbama veći naglasak će se staviti na konkretne politike zapošljavanja, uzimajući u obzir hrvatski i europski kontekst.

 

SADRŽAJ:
Mikroekonomija tržišta rada
- Ponuda i potražnja na tržištu rada
- Ravnoteža na tržištu rada
Makroekonomija tržišta rada
- Neoklasična sinteza
- Keynesijanska teorija tržišta rada
- Institucionalni pristup k analizi tržišta rada
- Poslovni ciklusi i tržište rada
Analiza aktivnog stanovništva i radno aktivnog stanovništva
- Zaposlenost i nezaposlenost
Segmentacija tržišta rada
- Starosna i spolna diskriminacija
- Nezaposlenost mladih
- Place i njihova struktura
- Nejednakost u prihodima
Regulacija tržišta rada
- Neoklasični pristup i institucionalna teorija tržišta rada
- Država i tržište rada
- Sindikati i kolektivni pregovori
- Reforme tržišta rada
- Sustavi osiguranja u slučaju nezaposlenosti
- Mirovinski sustav i reforme
Ljudski kapital
- Obrazovanje
- Dodatna vrijednost obrazovanja
- Financiranje i učinkovitost tercijarnog obrazovanja

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Procijeniti mikroekonomske čimbenike tržišta rada.
I2 - Usporediti različite pristupe u makroekonomiji tržišta rada.
I3 - Analizirati aktivno i radno aktivno stanovništvo te ispitati pojave zaposlenosti i nezaposlenosti na tržištu rada.
I4 - Evaluirati razloge segmentacije tržišta rada i odabrati primjereno rješenje problema koji se na njemu javljaju.
I5 - Kategorizirati ciljeve regulacije tržišta rada i procijeniti njene posljedice u praksi.
I6 - Pripremiti plan obrazovanja s ciljem ostvarivanja konkurentske prednosti na tržištu rada i povećanja mogućnosti zapošljavanja.

 

OBVEZNA LITERATURA:
McConnell, C. R., Brue S. L., Macpherson, D. A. (2016): Contemporary Labor Economics, 11th Edition, New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.
PRIJEVOD: McConnell, C. R., Brue S. L (1992): Suvremena Ekonomija rada, Treće izdanje, Zagreb: MATE.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Knjige na engleskom jeziku:

Boeri, T., Van Ours, J. (2008): The Economics of Imperfect Labor Markets, Princeton, NJ: Princeton University Press (prikaz knjige dostupan na poveznici: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=67963).

Cahuc, P., Carcillo, S., Zylberberg, A. (2014): Labor Economics, 2nd Edition, Cambridge, MA & London, UK: The MIT Press.

Ehrenberg, R. G., Smith, R. S. (2009): Modern Labor Economics - Theory and Public Policy, 10th Edition, Boston, MA: Pearson Education, Inc.

Knjige na hrvatskom jeziku:

Bagić, D. (2010): Industrijski odnosi u Hrvatskoj - društvena integracija ili društveni sukob, Zagreb: Tim press.

Franičević V., Puljiz, V. (ur.) (2009): Rad u Hrvatskoj: Pred izazovima budućnosti, Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (knjiga dostupna na poveznici: http://web.efzg.hr/dok/KID/Rad_u_Hrvatskoj.pdf).

Pološki Vokić, N., Obadić, A. (ur.) (2012): Evolucija sindikata - Uloga sindikata u suvremenome društvu, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; uz Zbornik radova okrugloga stola: Uloga sindikata u suvremenom društvu (sadržaj knjige dostupan na poveznici: http://web.efzg.hr/dok/OIM/npoloski//projekt%20sindikati/Sadr%C5%BEaj%20knjige%20Evolucija%20sindikata.pdf; zbornik radova dostupan na poveznici: http://web.efzg.hr/dok/KID/Zbornik%20radova%20okrugloga%20stola%20Uloga%20sindikata%20u%20suvremenome%20dru%C5%A1tvu.pdf ).

Vidović, D. (ur.) (2015): Zaposlimo Hrvatsku! Strateške smjernice za rast zaposlenosti, Zagreb: Hrvatska gospodarska komora (HGK) (knjiga dostupna na poveznici: http://predsjednica.hr/files/zaposlimo_hrvatsku_publikacija.pdf).

Članci:

Bejaković, P. (2006): „Uloga obrazovnog sustava u postizanju zapošljivosti i konkurentnosti radne snage u Hrvatskoj“, Društvena istraživanja, 15 (3), 401-425.

Mrnjavac, Ž. (2001): „Povijest ekonomije rada i pogleda ekonomske teorije na nezaposlenost“, u Medić, Đ. Š. i Ferenčak, I. (ur.), Uloga povijesti ekonomske misli u nastavi na fakultetima društvenih znanosti u Hrvatskoj, Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 17-39.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu