Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment ljudskih potencijala i znanja - Ishodi učenja

Ishodi učenja (izmijenjenog i dopunjenog) specijalističkog diplomskog stručnog studija «POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA» predstavljaju operacionalizaciju kako općih tako i stručnih kompetencija pomoću aktivnosti koje su mjerljive i vidljive.

Ishodi opisuju glavna postignuća, te se po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA, neovisno o odabranom smjeru (modulu), od diplomiranih studenata očekuje da budu osposobljeni:

 • Analizirati ključne elemente pravnog i institucionalnog okvira u kojem se odvija poslovanje
 • Analizirati poslovno okruženje s ciljem ispravnog formuliranja, implementacije i provedbe utvrđene poslovne strategije
 • Kritički sagledavati definiranu poslovnu politiku u cilju razvoja sposobnosti na pravovremeno reagiranje u promjeni strategija, sukladno promjenama u okruženju,
 • Preuzeti odgovornost za donošenje strateških odluka s aspekta praktične primjene konkretnih načela upravljanja različitim vrstama poslovnih rizika (porezni rizici, rizici odgovornosti za štetu, rizici ulaganja, tržišni rizici);
 • Voditi procese suradnje, kontrole i nadzora različitih oblika subjekata koji djeluju u procesima poslovnog upravljanja
 • Pridržavati se propisanih postupaka i smjernica u rješavanju složenih zadataka te na osnovi toga samostalno i timski donositi strateške odluke
 • U uvjetima nesigurnosti analizirati financijska izvješća kao osnovu za donošenje ispravnih poslovnih odluka u cilju povećanja profitabilnosti
 • U okvirima mehanizama korporativnog upravljanja i u uvjetima nesigurnosti donositi ispravne odluke financijske prirode temeljeći ih na podacima iz financijskih izvješća
 • Voditi razvojne aktivnosti u svim fazama (od financiranja, izrade do završetka) investicijskog projekta
 • Kritički vrednovati pozicioniranje poslovnog subjekta s marketinškog aspekta s ciljem stvaranja pretpostavki za podizanje konkurentnosti
 • Na osnovu istraženih tržišnih odnosa ponude i potražnje, potreba i želja kupaca, njihove platežne moći, trendova i navika kupaca te na osnovi sustavnog proučavanja konkurencije (a što sve predstavlja podlogu za izbor strateških aktivnosti) samostalno formulirati prave marketinške strategije i na njima temeljene metode i tehnike u konkretnim slučajevima poslovanja
 • Primijeniti suvremena načela upravljanja ljudskim potencijalima, sa ciljem na da se radna mjesta u organizaciji izabiru i zapošljavaju osobe koje posjeduju relevantna opća i specifična znanja i radno iskustvo, kako bi se osigurao rast i provedba definirane razvojne strategije.

 

Po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA – smjer MENADŽMENT LJUDSKIIH POTENCIJALA I ZNANJA diplomirani student će moći:

 1. Implementirati suvremena načela i opća teorijska znanja iz područja upravljanja ljudskim potencijalima;
 2. Analizirati regulatorni okvir funkcioniranja tržišta rada s naglaskom na politici zapošljavanja i njenim različitim aktivnostima i programima
 3. Samostalno donositi kompleksne odluke u upravljanju ljudskim potencijalima u organizaciji na temelju sinteziranih različitosti ljudi u organizaciji;
 4. Na temelju različitih stilova vodstva i razumijevanja uloge vođe iznaći primjerena rješenja prilikom odlučivanja u organizacijskoj okolini, a s ciljem uspješnog vođenja organizacija
 5. Odabrati najprimjerenije pristupe, modele, procedure i alate kao temelje za optimalno donošenje odluka i implementaciju kvalitetnih rješenja u konkretnom organizacijskom kontekstu upravljanja ljudskim potencijalima
 6. Procijeniti utjecaj temeljnih čimbenika organizacijske kulture na organizacijsko ponašanje
 7. Analizirati temeljne koncepte, pristupe i metode koji se koriste u psihologiji organizacije i rada
 8. Integrirati usvojena znanja i vještine upravljanja ljudskim potencijalima u širi organizacijski kontekst, u procese rukovođenja organizacijom, u procese organizacijskih promjena, kao i u ostvarivanje temeljnih organizacijskih ciljeva.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu