Poslovno upravljanje – MBA smjer: Porezi i poslovno pravo - Predmeti

Pravo zaštite tržišnog natjecanja

ECTS bodovi: 6

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:

 

CILJEVI:
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa svim relevantnim institutima koji se tiču tržišnog natjecanja te pravnim propisima kojima se regulira tržišno natjecanje u hrvatskom, a poglavito u EU pravnom sustavu.
U konačnici studenti trebaju u konkretnim okolnostima znati primijeniti stečena znanja koja se odnose na prepoznavanje zabranjenih ponašanja na tržištu, ali i adekvatno reagirati u slučajevima kršenja i ugrožavanja njihovih prava.

 

SADRŽAJ:
Slobode unutarnjeg tržišta u EU: zabrane određenih ponašanja (negativna integracija) i regulacija (pozitivna integracija), uloga sudionika tržišta (uvoznici, izvoznici, proizvođači...), države i sudova u ostvarenju tržišnih sloboda, druga tijela kojima se poduzetnici mogu obratiti
Tržište i njegove granice u EU: razgraničenja tržišnih sloboda od državnih aktivnosti usluga od općeg ekonomskog interesa, državnih monopola komercijalnog karaktera; pojam javne službe kao iznimka od slobode kretanja radnika
Sloboda kretanja robe u EU: novčana (carine i porezi) i nenovčana ograničenja trgovine (količinska ograničenja), prepreke (npr. propisi o izgledu proizvoda, oglašavanju, radnom vremenu trgovina...)
Slobode kretanja radnika i pružanja usluga u EU: dopuštene nacionalne mjere kojima se ograničavaju sloboda kretanja radnika i pružanja usluga, kriteriji za primjenu odredaba o slobodi kretanja usluga
Slobode unutarnjeg tržišta i tržišna utakmica: pojam i uloga prava tržišnog natjecanja: povijesni razvoj prava tržišnog natjecanja, međunarodni povijesni razvoj, povijesni razvoj u Republici Hrvatskoj
Odnos prava tržišnog natjecanja prema srodnim pravima: Tržišno natjecanje i javna nabava, Tržišno natjecanje i zaštita potrošača, Tržišno natjecanje i nepošteno trgovanje
Osnovni pojmovi prava tržišnog natjecanja: doktrina eksteritorijalne primjene zakona, pojam poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja, pojam mjerodavnog tržišta, pojam kartela
Zabranjeni sporazumi: pojam i obilježja zabranjenih sporazuma, pravilo o skupnom izuzeću, sporazumi male vrijednosti
Vladajući položaj: vladajući položaj i ograničavajuća djelovanja, uvjeti zlouporabe vladajućeg položaja
Koncentracije: pojam koncentracije, zabranjene koncentracije, obveza prijave i postupak ocjene dopuštenosti koncentracije
Tijela za provedbu prava tržišnog natjecanja: AZTN – tijelo opće nadležnosti, posebna tijela za provedbu prava tržišnog natjecanja
Državne potpore: pojam i osnovna obilježja državnih potpora, postupci dodjele državnih potpora
Posebni postupci za provedbu prava tržišnog natjecanja: upravno – kazneni postupci, Linency program, građanskopravna zaštita

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Razlikovati temeljne pojmove i kategorije unutarnjeg tržišta EU
I2 - Analizirati temeljne pojmove i kategorije prava tržišnog natjecanja (konkurencije)
I3 - Analizirati temeljne pojmove zaštite od sklapanja zabranjenih sporazuma poduzetnika,
I4 - Opisati mehanizme sprječavanja zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu te mehanizme kontrole koncentracije poduzetnika
I5 - Analizirati sadržaj i obilježja, pravila i propisa o državnim potporama prema pravnoj stečevini EU
I6 - Interpretirati ovlasti tržišnih regulatora i drugih tijela u postupku provedbe prava tržišnog natjecanja

 

OBVEZNA LITERATURA:
Ćapeta, Tamara, Rodin, Siniša: Osnove prava Europske unije na temelju Lisabonskog sporazuma, Narodne novine, Zagreb, 2010. – poglavlje III. Osnove unutarnjeg tržišta EU
Cerovac, Mladen, "Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja", Hrvatska pravna revija 9(2009) 10: str. 38-49.
Butorac-Malnar Vlatka, Petrović Siniša, "Novo pravno uređenje tržišnog natjecanja", Zbornik 48. susreta pravnika: Opatija, 12.-14. svibnja 2010.. - Zagreb (2010); str. 101-143
Liszt, Marijana, "Pravno uređenje državnih potpora u RH", Pravo u gospodarstvu (2004) 4: 260-290.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN, br. 79/2009)
Uredba o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta (NN, br. 51/2004)
Zakon o državnim potporama (NN, br. 140/2005)
Uredba o državnim potporama (NN, br. 50/2006)

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu