Poslovno upravljanje – MBA smjer: Porezi i poslovno pravo - Predmeti

Statusne promjene trgovačkih društava

ECTS bodovi: 6

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Katarina Sokić
Tina Marfan

 

CILJEVI:
Suvremena gospodarska kretanja često utječu na potrebu različitih oblika međusobnog povezivanja različitih trgovačkih društava, ali i dovode do neželjenih (češće) odnosno željenih (rjeđe) slučajeva prestanaka postojanja trgovačkih društava.
Stoga je cilj ovog predmeta da se studenti upoznaju sa svim oblicima statusnih promjena trgovačkih društava, kako onih u kojima društva nastavljaju s djelovanjem kako onih u kojima društva prestaju postojati odnosno da kroz izučavanje ovog predmeta po završetku obrazovanja budu sposobni ista primijeniti u svakodnevnom gospodarskom ponašanju.

 

SADRŽAJ:
Povezana društva: Većinsko sudjelovanje, Ovisno i vladajuće društvo, Koncern i društva koncerna, Društva s uzajamnim udjelima, Poduzetnički ugovori, Ovlasti i odgovornost u slučaju ovisnosti društva, Priključena društva,
Pripajanje i spajanje društava kapitala: Pripajanje dioničkog društva (postizanje suglasnosti, procjena imovine društava – pravno, financijsko i komercijalno dubinsko snimanje, izrada ugovora o pripajanju, sastavljanje izvješća o pripajanju, postavljanje revizora i izvješća revizora o obavljenoj reviziji, prijava ugovora o pripajanju, priprema glavih skupština, odluke glavnih skupština, prijava za upis pripajanja, imenovanje povjerenika za prijavu dionica i doplata u novcu, upis u sudski registar, sastavljanje financijskih izvješća o statusnim promjenama, zaštita vjerovnika i članova trgovačkih društava), spajanje dioničkog društva
Podjela društva i preoblikovanje društava: pojam i vrste, postupak, zaštita vjerovnika i članova trgovačkih društava
Stečaj: pojam i načela stečaja, tijela stečajnog postupka, stečajni razlozi, pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka, tijek stečajnog postupka, upravljanje stečajnom masom i unovčenje stečajne mase, namirenje stečajnih vjerovnika, pobijanje pravnih radnji dužnika, zaključenje stečajnog postupka, izlučni i razlučni stečajni vjerovnici, stečajni plan.
Prestanak društva: razlozi za prestanak (zakonski i statutarni), okončanje postojanja društva, likvidacijski postupak (likvidatori, pozivanje vjerovnika, zaštita vjerovnika, podjela imovine, odgovornost likvidatora za štetu)

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Analizirati temeljne oblike gospodarskog povezivanja društava, pri kojima društva ostaju pravno samostalna.
I2 - Izraditi plan postupka pravnog, financijskog i komercijalnog dubinskog snimanja.
I3 - Analizirati temeljne značajke pojedinih statusnih promjena trgovačkih društava.
I4 - Pripremiti temeljne akte i odluke organa trgovačkih društava za upis koncentracije kapitala.
I5 - Kategorizirati temeljne značake stečajnog postupka (pretpostavke za otvaranje, organe, tijek, pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka, pobijanje radnji stečajnog dužnika… itd.).
I6 - Pripremiti temeljne akte i odluke organa trgovačkih društava za upis brisanja društva u sudski registar.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Barbić, Jakša, Društva kapitala, Knjiga druga, Svezak 1., (dioničko društvo), Peto, izmijenjeno izdanje Organizator, Zagreb, 2010.,
Barbić, Jakša, Društva kapitala, Knjiga druga, Svezak II., Peto, izmijenjeno izdanje (društvo s ograničenom odgovornošću), Organizator, Zagreb, 2010.,
Howson, Peter: Due dilligence, Masmedia, Zagreb, 2006.

 

DOPUNSKA LITERATURA:

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu