Poslovno upravljanje – MBA smjer: Porezi i poslovno pravo - Predmeti

Ovršno pravo

ECTS bodovi: 6

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Vedran Ceranić

 

CILJEVI:
Cilj ovog predmeta je razvijati sposobnost studenata da razlikuju osnovne pojmove vezane za ovršno pravo, identificiraju razloge pokretanja ovršnog postupka, razlikuju vrste ovrha te da mogu primijeniti stečena znanja na rješavanje konkretnog pravnog problema u praksi.
Radi postizanja predviđenih ciljeva, naglasak pri izvedbi nastave na predmetu bit će stavljen na analizu slučajeva iz sudske i javnobilježničke prakse i praktičnu primjenu teorije koja se obrađuje na predavanjima.

 

SADRŽAJ:
Hrvatsko građansko ovršno pravo i građanski ovršni postupak: Pojam građanskog ovršnog prava i građanskog ovršnog postupka, područje primjene građanskog ovršnog prava, osnovna načela ovršnog prava,
Opći instituti ovršnog prava i prava osiguranja, subjekti ovršnog postupka i postupka osiguranja: tijela ovršnog postupka i postupka osiguranja, stranke i sudionici
Objektivne odrednice ovrhe i osiguranja: tražbina koja se ostvaruje ili osigurava, sredstva ovrhe i osiguranja, predmeti ovrhe i osiguranja
Postupovne radnje; jamčevina; troškovi postupka: općenito o posebnostima postupovnih radnji u ovršnom postupku i postupku osiguranja, jamčevina i troškovi postupka
Ovrha, osnove za određivanje ovrhe: ovršne isprave, ovršnost, vjerodostojna isprava, zadužnica i bjanko zadužnica
Pokretanje ovršnog postupka, određivanje, provedba i dovršetak ovrhe, protuovrha: pokretanje ovršnog postupka, odlučivanje o prijedlogu za ovrhu, pravni lijekovi i druga pravna sredstva protiv rješenja o ovrsi, provedba ovrhe, izlučni prigovor i izlučna tužba, odgoda i prekid ovrhe, dovršetak ovrhe, protuovrha.
Ovrha radi naplate novčane tražbine: ovrha radi naplate novčane tražbine na nekretnini, ovrha radi naplate novčane tražbine na pokretninama, ovrha radi naplate novčane tražbine na novčanim tražbinama ovršenika, ovrha radi naplate novčane tražbine na tražbini da se predaju ili isporuče pokretnine ili da se preda nekretnina, ovrha radi naplate novčane tražbine na dionici za koju nije izdana isprava o dionici te na udjelu odnosno poslovnom udjelu, ovrha radi naplate novčane tražbine na vrijednosnim papirima koji su ubilježeni na računima kod središnje depozitarne agencije, ovrha radi naplate novčane tražbine na drugim imovinskim odnosno materijalnim pravima. Posebnosti ovrhe radi naplate novčane tražbine na imovini pravnih osoba.
Ovrha radi ostvarenja nenovčanih tražbina: sudski penali, ovrha radi ostvarenja tražbine na predaju i isporuku pokretnina, ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine, ovrha radi ostvarenja tražbina na radnju, trpljenje ili nečinjenje, ovrha radi vraćanja radnika na rad odnosno u službu, ovrha diobom stvari, ostvarenje tražbine na davanje izjave volje.
Osiguranje: općenito o sredstvima osiguranja, osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini, sudsko i javnobilježničko založnopravno osiguranje tražbina na temelju sporazuma stranaka, sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava, osiguranje prethodnom ovrhom, osiguranje prethodnim mjerama, privremene mjere.
Europsko građansko ovršno pravo: Uredba (ez) br. 861/2007 od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti
Uredba (ez) br. 1896/2006 od 12. prosinca 2006. kojom se uvodi postupak Europskog platnog naloga
Uredba (ez) br.805/2004 od 21. travnja 2004. kojom se ustanovljava Europski ovršni za neprijeporne tražbine

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Analizirati temeljne pojmove, institute i načela ovršnog prava.
I2 - Razlikovati ovrhu na temelju vjerodostojne isprave od ovrhe na temelju ovršne isprave.
I3 - Sastaviti prijedloge za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave i na temelju ovršne isprave radi naplate novčane tražbine i radi ostvarenja nenovčane tražbine.
I4 - Kategorizirati pojedine pravne lijekove protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne i na temelju ovršne isprave.
I5 - Analizirati vrste i svrhu privremenih i prethodnih mjera osiguranja.
I6 - Objasniti značaj bitnih odredbi EU regulative u području ovršnog prava.

 

OBVEZNA LITERATURA:
IVICA CRNIĆ - DARIA KEŠKIĆ: Ovršni Zakon, Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima; Organizator d.o.o., Zagreb, 2013.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Mihajlo Dika, Građansko ovršno pravo, I. Knjiga, Opće građansko ovršno pravo, Narodne novine, d.d., Zagreb, 2007.
Mihajlo Dika, Hrvatsko ovršno pravo : de lege lata i de lege ferenda, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 37 (2000), 1/2(57/58) ; str. 181-200.
Ivica Crnić... [et al.] ; opća redakcija Mihajlo Dika, Novo ovršno pravo, Priručnici, 9., Zagreb : Narodne novine, 2004.
Eduard Kunštek, Pretpostavke za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol.28.No.1. ožujak 2007.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu