Poslovno upravljanje – MBA smjer: Porezi i poslovno pravo - Predmeti

Upravljanje društvima kapitala

ECTS bodovi: 8

SATI PREDAVANJA: 42

SATI VJEŽBE: 14

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Katarina Sokić
Tina Marfan

 

CILJEVI:
Cilj je predmeta pripremiti studente za konkretne poslovne zadatke s kojima će se susresti u korporativnom upravljanju i radu u gospodarskim subjektima.
Poseban naglasak se stavlja na praktična znanja, posebice kod doista kompleksnih radnji i odnosa kao što su prava i odgovornosti za obveze, raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima, uređivanje i vođenje temeljnih i drugih akata, statusne promjene te odnosi s drugim gospodarskim subjektima.
Konkretni zadaci ovdje obuhvaćaju obrazlaganje temeljnih teorijskih pojmova iz područja prava društava, kao i njihova praktična primjena, uz samostalno upravljanje društvom.

 

SADRŽAJ:
Uvod u korporativno upravljanje i strategiju: nastanak i razvoj moderne korporacije, moderna korporacija i korporativno upravljanje, sustavi korporativnog upravljanja, otvoreni i zatvoreni sustavi korporativnog upravljanja, konkurentnost i strategija, stakeholderski pristup
Mehanizmi korporativne kontrole i strategija: zakonodavni i regulatorni okvir korporativnog upravljanja, tržište za korporativnu kontrolu, vanjski mehanizam korporativnog upravljanja, društvena odgovornost i neodgovornost i korporativno upravljanje
Upravljanje dioničkim društvom: Ustroj organa dioničkog društva, Dualističko i monističko uređenje.
Uprava dioničkog društva (sastav, vođenje poslova, zastupanje, ovlasti, imenovanje i opoziv članova, sudjelovanje članova u dobiti društva, zabrana konkurencije, davanje zajma članovima uprave i prokuristu, izvješća nadzornom odboru, dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje, dužna pozornost i odgovornost članova uprave),
Nadzorni odbor dioničkog društva (općenito, broj članova, svojstva osoba koje mogu biti članovi, izbor i imenovanje članova, mandat, odnos društva, predsjednika i članova nadzornog odbora, ovlasti nadzornog odbora, način rada, odlučivanje i unutrašnje uređenje, prestanak članstva, predstavnik radnika u nadzornom odboru, dužna pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora, nagrada za rad, ugovori i davanje zajma), Upravni odbor u dioničkom društvu (pravno uređenje monističkog ustroja, nadležnost, način rada - konstituiranje, sjednice, odlučivanje, pomoćna tijela, izvršni direktori – pojam, imenovanje, međusobni odnos, nadležnost, odnos izvršnih direktora s društvom, prestanak mandata),
Glavna skupština u dioničkom društvu (izmjena statuta, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, ništavost i pobojnost odluka glavne skupštine).
Upravljanje društvom s ograničenom odgovornošću: Uprava društva s ograničenom odgovornošću (sastav, imenovanje i opoziv, vođenje poslova, zastupanje), Nadzorni odbor društva s ograničenom odgovornošću (mjesto i uloga nadzornog odbora, broj članova, sastav, izbor i imenovanje članova, predstavnik radnika)
Nadzorni odnosno upravni odbor i planiranje poslovanja
Nadzorni odnosno upravni odbor i računovodstvo: računovodstvena načela i standardi u funkciji izbora računovodstvenih politika. Kvantifikacija utjecaja različitih računovodstvenih politika na financijski položaj i uspješnost poslovanja pomoću instrumenta i postupaka analize financijskih izvještaja, razmatranje utjecaja u dužem i kraćem vremenskom razdoblju.

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Identificirati različite modele korporativnog upravljanja s obzirom na različitu strukturu tijela upravljanja društvom (monistički vs dualistički model upravljanja), mehanizme korporativne kontrole i strategije gospodarskog subjekta.
I2 - Analizirati ovlasti tijela upravljanja dioničkim društvom.
I3 - Identificirati nadzorne ovlasti u dioničkom društvu.
I4 - Usporediti ovlasti tijela upravljanja društvom s ograničenom odgovornošću.
I5 - Raspravljati o trgovačkim društvima s obzirom na najbolju praksu provođenja planiranja u korporativnom upravljanju.
I6 - Valorizirati korporativno izvještavanje kao osnovu za postizanje poslovne uspješnosti.

 

OBVEZNA LITERATURA:
1. Barbić, Jakša, Čolaković, Esad, Parać Branko, Vujić, Vidoje: Korporativno upravljanje – osnove dobre prakse vođenja društva kapitala, str. 13. – 297., Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika – CROMA, Zagreb, 2008.
2. Barbić, Jakša: Društva kapitala, Knjiga druga, Svezak I., Peto, izmijenjeno izdanje (dioničko društvo) Organizator, Zagreb, 2010.
3. Barbić, Jakša: Društva kapitala, Knjiga druga, Svezak II., Peto, izmijenjeno izdanje (društvo s ograničenom odgovornošću), Organizator, Zagreb, 2010

 

DOPUNSKA LITERATURA:

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu