Poslovno upravljanje – MBA smjer: Porezi i poslovno pravo - Ishodi učenja

Ishodi učenja specijalističkog diplomskog stručnog studija «POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA» predstavljaju operacionalizaciju kako općih tako i stručnih kompetencija pomoću aktivnosti koje su mjerljive i vidljive.

Ishodi opisuju glavna postignuća, te se po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA, neovisno o odabranom smjeru (modulu), od diplomiranih studenata očekuje da budu osposobljeni:

 • Analizirati ključne elemente pravnog i institucionalnog okvira u kojem se odvija poslovanje
 • Analizirati poslovno okruženje s ciljem ispravnog formuliranja, implementacije i provedbe utvrđene poslovne strategije
 • Kritički sagledavati definiranu poslovnu politiku u cilju razvoja sposobnosti na pravovremeno reagiranje u promjeni strategija, sukladno promjenama u okruženju,
 • Preuzeti odgovornost za donošenje strateških odluka s aspekta praktične primjene konkretnih načela upravljanja različitim vrstama poslovnih rizika (porezni rizici, rizici odgovornosti za štetu, rizici ulaganja, tržišni rizici);
 • Voditi procese suradnje, kontrole i nadzora različitih oblika subjekata koji djeluju u procesima poslovnog upravljanja
 • Pridržavati se propisanih postupaka i smjernica u rješavanju složenih zadataka te na osnovi toga samostalno i timski donositi strateške odluke
 • U uvjetima nesigurnosti analizirati financijska izvješća kao osnovu za donošenje ispravnih poslovnih odluka u cilju povećanja profitabilnosti
 • U okvirima mehanizama korporativnog upravljanja i u uvjetima nesigurnosti donositi ispravne odluke financijske prirode temeljeći ih na podacima iz financijskih izvješća
 • Voditi razvojne aktivnosti u svim fazama (od financiranja, izrade do završetka) investicijskog projekta
 • Kritički vrednovati pozicioniranje poslovnog subjekta s marketinškog aspekta s ciljem stvaranja pretpostavki za podizanje konkurentnosti
 • Na osnovu istraženih tržišnih odnosa ponude i potražnje, potreba i želja kupaca, njihove platežne moći, trendova i navika kupaca te na osnovi sustavnog proučavanja konkurencije (a što sve predstavlja podlogu za izbor strateških aktivnosti) samostalno formulirati prave marketinške strategije i na njima temeljene metode i tehnike u konkretnim slučajevima poslovanja
 • Primijeniti suvremena načela upravljanja ljudskim potencijalima, sa ciljem na da se radna mjesta u organizaciji izabiru i zapošljavaju osobe koje posjeduju relevantna opća i specifična znanja i radno iskustvo, kako bi se osigurao rast i provedba definirane razvojne strategije.

 

Po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA, smjer POREZI I POSLOVNO PRAVO, diplomirani student će moći:

 1. Povezivati znanja s relevantnih područja prava s financijskim poslovanjem
 2. Logički povezivati različite elemente poreznog sustava, načine praćenja troškova poreza i ostalih izdataka kad je riječ o zakonima koji za cilj imaju prikupljanje sredstava za financiranje poslovanja javnog sektora;
 3. Povezivati znanja neophodna za razumijevanje uloge i funkcije financijskih institucija u nepredvidivim uvjetima tržišnog natjecanja;
 4. Analizirati regulatorni okvir tržišnog natjecanja i pojavne oblike koji mogu dovesti do povrede prava tržišnog natjecanja te ulogu regulatora;
 5. Interpretirati pravne izvore ovršnog i odštetnog prava
 6. Analizirati pretpostavke, načine pokretanja i tijek ovršnih postupaka i postupaka za utvrđivanje odgovornosti za štetu;
 7. Analizirati temeljne oblike i značajke te posljedice gospodarskog povezivanja društava, pri kojima društva ostaju pravno samostalna kao i temeljne oblike i značajke te posljedice pojedinih statusnih promjena trgovačkih društava;

Analizirati kaznenopravni okvir (pozitivne pravne propise) kojim su uređene nezakonitosti u gospodarskom poslovanju, a koje se manifestiraju kroz gospodarska kaznena djela i gospodarske prekršaje, glavne načine i karakteristike izvršenja gospodarskih kaznenih djela, suštinu i posljedice određenih glavnih pojavnih oblika gospodarskog kriminaliteta.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu