Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment financija - Ishodi učenja

Ishodi učenja specijalističkog diplomskog stručnog studija «POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA» predstavljaju operacionalizaciju kako općih tako i stručnih kompetencija pomoću aktivnosti koje su mjerljive i vidljive.

Ishodi opisuju glavna postignuća, te se po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA, neovisno o odabranom smjeru (modulu), od diplomiranih studenata očekuje da budu osposobljeni:

 • Analizirati ključne elemente pravnog i institucionalnog okvira u kojem se odvija poslovanje
 • Analizirati poslovno okruženje s ciljem ispravnog formuliranja, implementacije i provedbe utvrđene poslovne strategije
 • Kritički sagledavati definiranu poslovnu politiku u cilju razvoja sposobnosti na pravovremeno reagiranje u promjeni strategija, sukladno promjenama u okruženju,
 • Preuzeti odgovornost za donošenje strateških odluka s aspekta praktične primjene konkretnih načela upravljanja različitim vrstama poslovnih rizika (porezni rizici, rizici odgovornosti za štetu, rizici ulaganja, tržišni rizici);
 • Voditi procese suradnje, kontrole i nadzora različitih oblika subjekata koji djeluju u procesima poslovnog upravljanja
 • Pridržavati se propisanih postupaka i smjernica u rješavanju složenih zadataka te na osnovi toga samostalno i timski donositi strateške odluke
 • U uvjetima nesigurnosti analizirati financijska izvješća kao osnovu za donošenje ispravnih poslovnih odluka u cilju povećanja profitabilnosti
 • U okvirima mehanizama korporativnog upravljanja i u uvjetima nesigurnosti donositi ispravne odluke financijske prirode temeljeći ih na podacima iz financijskih izvješća
 • Voditi razvojne aktivnosti u svim fazama (od financiranja, izrade do završetka) investicijskog projekta
 • Kritički vrednovati pozicioniranje poslovnog subjekta s marketinškog aspekta s ciljem stvaranja pretpostavki za podizanje konkurentnosti
 • Na osnovu istraženih tržišnih odnosa ponude i potražnje, potreba i želja kupaca, njihove platežne moći, trendova i navika kupaca ten a osnovi sustavnog proučavanja konkurencije (a što sve predstavlja podlogu za izbor strateških aktivnosti) samostalno formulirati prave marketinške strategije i na njima temeljene metode i tehnike u konkretnim slučajevima poslovanja
 • Primijeniti suvremena načela upravljanja ljudskim potencijalima, sa ciljem na da se radna mjesta u organizaciji izabiru i zapošljavaju osobe koje posjeduju relevantna opća i specifična znanja i radno iskustvo, kako bi se osigurao rast i provedba definirane razvojne strategije.

 

Po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija POSLOVNO UPRAVLJANJE – MBA, smjer MENADŽMENT FINANCIJA, diplomirani student će moći:

 1. Primijeniti složenije instrumente financijskog menadžmenta
 2. Povezivati znanja s relevantnih područja prava s financijskim poslovanjem
 3. Logički povezivati različite elemente poreznog sustava, načine praćenja troškova poreza i ostalih izdataka kad je riječ o zakonima koji za cilj imaju prikupljanje sredstava a za financiranje javnog sektora
 4. Kritički vrednovati ključne elemente i prirodu okruženja u kojim djeluje financijsko poslovanje i financijski instrumenti;
 5. Kritički vrednovati sve vrste financijskih i revizorskih izvještaja u smislu povećanja profitabilnosti poslovanja;
 6. Interpretirati složene financijske podatke prikupljene iz većeg broja izvora s ciljem primjene složenih metoda i instrumenata financijske analize;
 7. Povezivati znanja neophodna za razumijevanje uloge i funkcije financijskih institucija u nepredvidivim uvjetima tržišnog natjecanja;
 8. Argumentirati stavove i odluke u svezi investicijskih projekata i financijske politike;
 9. Analizirati načine na koje monetarna politika utječe na ekonomska ponašanja pojedinih sudionika u ekonomiji.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu