Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment financija - Predmeti

Revizija

ECTS bodovi: 6

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Damir Krajačić

 

CILJEVI:

 

SADRŽAJ:
Uvod svrha, vrste revizija i revizora, pojavni oblici i nastanak interne i eksterne revizije, uloga revizije u upravljanju kompanijom, regulatorni okvir revizija
Sustav internih kontrola pojam, ciljevi i značajke internog nadzora, interni nadzor i interna revizija, uloga i instrumenta upravljanja rizicima poslovanja, preventivne, detektivne i korektivne kontrole, monitoring kontrola, međunarodni standardi interne revizije, hrvatski standardi interne revizije, proces interne revizije.
Revizija financijskih izvještaja geneza, zakonsko uređivanje revizije u Republici Hrvatskoj. Pristup u obavljanju. Kodeks etike i Međunarodni revizijski standardi. Uloga okvira financijskog izvještavanja u izvješćivanju temeljem obavljanja revizije. Postupak obavljanja revizije. Sadržaj i oblik izvješća neovisnog revizora. Modificirano izvješće neovisnog revizora. Mišljenje i vrste mišljenja. Odgovornosti revizora. Uloga i nadležnosti Hrvatske revizorske komore. Tarife. Uloga i nadležnosti Međunarodne federacije računovođa.
Reviziji srodne usluge uvid, dogovoreni postupci i komplilacija. Sadržaj, sličnosti i razlike u odnosu na reviziju financijskih izvještaja.
Unutarnja (interna) revizija uloga i odnos spram eksterne revizije. Vrste unutarnjih revizija. Kodeks etike i Standardi interne revizije. Odgovornost internih revizora. Izvješćivanje.
Ostale vrste revizija ; revizija poslovanja i revizija sukladnosti. Sadržaj i odnos spram eksterne i interne revizije. Pojam i razvoj državne revizije.
Prijevare i pogreške ; uloga interne i ekstrerne revizije u otkrivanju pogreški i prijevara

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Analizirati vrste revizija, njihove svrhe i uloge.
I2 - Identificirati vrste i ciljeve internih kontrola.
I3 - Vrednovati metode revizije i njihovo korištenje.
I4 - Upravljati koracima i postupcima interne revizije.
I5 - Upravljati koracima i postupcima eksterne revizije.
I6 - Preporučiti metode otkrivanja i sprječavanja pogrešaka i prijevara postupcima interne i eksterne revizije.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Sever Mališ, Sanja; Tušek, Boris; Žager, Lajoš: Revizija – načela, standardi, postupci, HZRIFD, Zagreb, 2012.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Međunarodni revizijski standardi (www.revizorska-komora.hr ili www.nn.hr)

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu