Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment financija - Predmeti

Porezni sustav i primjena u Republici Hrvatskoj

ECTS bodovi: 9

SATI PREDAVANJA: 56

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Miljenko Javorović
Katica Amidžić Peročević
Ljubica Javor
Mirjana Mahović Komljenović
Jasna Kropf

 

CILJEVI:
Porezni sustav predstavlja važan element poslovanja svakog gospodarskog subjekta, pa njegovo poznavanje može značajno utjecati na uspješnost poduzeća. Savladavanjem predmeta Porezni sustav i primjena u RH studenti stječu bazne kompetencije potrebne za praktičnu primjenu znanja o poreznom sustavu u praksi, prepoznavanje poreznih učinaka te specifična znanja vezana za dva najznačajnija oblika poreza: poreza na dobit i poreza na dohodak.
Također, poseban naglasak je stavljen na to da se studenti upoznaju s pojedinim temama koje su značajne za njihov kasniji rad u praksi, zbog čega je naglasak stavljen na analizu slučajeva iz prakse i praktičnu primjenu teorije koja se obrađuje na predavanjima

 

SADRŽAJ:
Porezni sustav u praksi. Opći porezni zakon. Načela poreznog postupka. Porezno pravni i porezno dužnički odnos. Sudionici poreznog postupka. Mjesna određenost poreznog obveznika. Nadležnost poreznih tijela. Opće postupovne odredbe. Porezni akti. Utvrđivanje činjenica u poreznom postupku. Zastara. Plaćanje poreza i kamata. Pravni lijekovi. Porezni prekršaji.
Učinci oporezivanja. Porezna evazija. Prevaljivanje poreza.
Višestruko oporezivanje. Nadoporezivanje. Kumuliranje poreza. Dvostruko oporezivanje. Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja.
Posredni porezi. Porez na dodanu vrijednost (predmet oporezivanja, porezna osnovica, porezna stopa, ispostavljanje računa, obračunsko razdoblje i obračun poreza, porezna oslobođenja i olakšice). Porez na promet nekretnina.
Porez na dobit. Obveznik poreza na dobit. Metodologija utvrđivanja poreza na dobit (polazna veličina, stavke korekcije polazne veličine, porezna osnovoca, porezna obveza, porezni predujmovi)
Porez na dohodak. Porezni obveznik. Izvori dohotka. Porezna osnovica i porezne stope. Porezno razdoblje. Primici koji se ne smatraju dohotkom ili oporezivim dohotkom. Dohodak od nesamostalnog rada. Dohodak od samostalne djelatnosti. Dohodak od imovine i imovinskih prava. Dohodak od kapitala. Dohodak od osiguranja. Drugi dohodak. Godšnja porezna prijava.

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Analizirati ključne elemente poreznog sustava.
I2 - Identificirati posredne poreze (PDV, Trošarine).
I3 - Sastaviti porezne prijave posrednih poreza.
I4 - Identificirati neposredne poreze (Porez na dobit i Porez na dohodak).
I5 - Sastaviti porezne prijave poreza na dobit.
I6 - Sastaviti porezne prijave poreza na dohodak.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Božidar Jelčić, Olivera Lončarić-Horvat, Jure Šimović, Hrvoje Arbutina: Financijsko pravo i financijska znanost (Narodne novine, Zagreb, 2008. god)

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Pročišćeni zakonski tekstovi: Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Opći porezni zakon, Zakon o poreznom savjetništvu, Zakon o proračunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Članci u časopisima: Pravo i porezi, Računovodstvo i financije, Hrvatska pravna revija,

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu