Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment financija - Predmeti

Izrada investicijskog projekta

ECTS bodovi: 6

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Aljoša Šestanović
Goran Hanžek
Darko Karić

 

CILJEVI:
Cilj predmeta je stjecanje vještina samostalne izrade investicijskog projekta. Pri tome će studenti ovladati konceptima i tehnikama procjena novčanih tokova i troškova kapitala kao bitnim sastavnicama investicijskog projekta kao i opisnim zahtjevima investicijskog projekta (analiza tržita nabave, prodaje, lokacijski činitelji, tehničko-tehnološki zahtjevi i sl.).
Posebna pažnja bit će posvećena metodama vrednovanja i ocjeni uspješnosti projekta, odnosno metodama prihvata projekta s naglaskom na neto sadašnju vrijednost i internu stopu rentabilnosti.

 

SADRŽAJ:
Temeljni pojmovi u izradi investicijskog projekta: kapitalno budžetiranje, racioniranje kapitala, međusobno isključivi projekti
Osnove procjene novčanih tokova u kapitalnom budžetiranju i temeljni koncepti u procjeni novčanih tokova projekta investicijski izdatci (u osnovna sredstva i obrtna sredstva), izvori financiranja, novčani tokovi u razdoblju efekturianja, termnalni (rezidualni) novčani tok
Analitički alati i koncepti u analizi investicijskih projekata: osnove vremenske vrijednosti novca s primjenom na investicijske projekte (diskontiranje, ukamaćivanje)
Analitički alati i koncepti u analizi investicijskih projekata: diskontna stopa
Osnovni pregled i usporedba metoda ocjene investicijskih projekata: razdoblje povrata, diskontirano vrijeme povrata, neto sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnosti i dr.
Izrada planskih financijskih izvještaja projekta (RDG, bilanca)
Izračun uspješnosti plana investicijskog projekta: primjena metode razdoblja povrata, diskontirano razdoblje povrata, neto sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnosti
Statička ocjena projekta: financijski pokazatelji
Dinamička ocjena projekta (na vlastitoj poslovnoj ideji): razdoblje povrata, diskontirano razdoblje povrata, neto sadašnju vrijednost (NPV), internu stope rentabilnosti (IRR),
prosječnu računovodstvenu stopu povrata i indeks profitabilnosti (PI) i druge općeprihvaćene metode
Ocjena rizičnosti projekta (analiza osjetljivosti i scenario analiza)
Napomena: Studenti kontinuirano za vrijeme trajanja predavanja i vježbi primjenjuju ključne koncepte pri izradi plana investicijskog projekta za vlastitu poslovnu ideju.
Savladavanje vještine izrade plana investicijskog projekta na primjeru vlastite poslovne ideje ocjenjuje se 6.-im ishodom.

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Razlikovati temeljne pojmove u procesu izrade investicijskog projekta i kapitanom budžetiranju, uključujući i klasifikaciju investicijskih projekata s obzirom na različite kriterije klasifikacije.
I2 - Primijeniti ključne koncepte u procesu procjene novčanih tokova (inkrementalnost, potopljene troškove, eksternalije, stopa inflacije, vremenska vrijednost novca).
I3 - Argumentirati prednosti i nedostatke općekorištenih metoda evaluacije investicijskog projekta poput metode razdoblja povrata, diskontiranog vremena povrata, neto sadašnje vrijednosti (NPV), interne stope rentabilnosti (IRR), prosječne računovodstvene stope povrata, indeksa profitabilnosti (PI) i drugih općeprihvaćenih metoda evaluacije.
I4 - Ocijeniti uspješnost plana investicijskog projekta metodama koje uključuju: statičko ocjenjivanje i dinamičko ocjenjivanje metodama: razdoblje povrata, diskontirano razdoblje povrata, neto sadašnju vrijednost (NPV), internu stope rentabilnosti (IRR), prosječnu računovodstvenu stopu povrata i indeks profitabilnosti (PI) i druge općeprihvaćene metode.
I5 - Provesti analizu rizika investicijskog projekta korištenjem metode osjetljivosti i scenario analize.
I6 - Izraditi investicijski projekt prema vlastitoj poslovnoj ideji sa svim potrebnim sastavnicama.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Cingula, M., Hunjak, T., Ređep, M., Poslovno planiranje primjerima za investitore, RRIF-plus, Zagreb, 2004.

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Orsag, S., Budžetiranje kapitala-Procjena investicijskih projekata, MASMEDIA, Zagreb, 2002.
Kuvačić, N., Poduzetnički projekt (Biznis plan, Teorijski prikaz s oglednim primjerom), Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet, Split, 1998.
Bendeković et. al., Planiranje investicijskih projekata, Ekonomski institut Zagreb, 1993.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu