Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment financija - Predmeti

Menadžment banaka

ECTS bodovi: 6

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Tajana Barbić

 

CILJEVI:
Osnovni su ciljevi predmeta da se, kroz proces svladavanja nastavnog gradiva, razvije osjećaj za razumijevanje konceptualnih modela na kojima se temelji djelovanje suvremenih financijskih institucija, poglavito banaka, te financijskih proizvoda i usluga.
Sve veći gospodarski značaj financijskog sektora dovodi do promjena i u regulatornom okviru vođenja poslovanja banaka. Članstvo RH u EU također stvara potrebu za brojnim prilagodbama domaćih poslovnih banaka standardima EU pa je neophodno razumjeti i brojne političke, regulatorne i druge odrednice koje u kompetitivnom okruženju suvremene financijske servisne industrije utječu na upravljanje financijskom institucijom.
Studenti bi trebali usvojiti znanja i ovladati temeljnim modelima, metodama i tehnikama koje vode optimalnoj bilančnoj i kapitalnoj strukturi poslovne banke, te usvojiti specifična profesionalna znanja o strukturi, troškovima i rizicima izvora sredstava, kreditnom portfelju, kanalima distribucije usluga, upravljanju rizicima, vrednovanju uspješnosti i uzrocima neuspjeha banaka, kreditnim i drugim procedurama, pratećim servisima i donošenje upravljačkih odluka. Nadalje, kroz predmet se istražuju različiti aspekti upravljanja komercijalnim bankama u kontekstu standarda Basel II, a po pitanju korporativnog upravljanja bankama, upravljanja kapitalom banaka, usklade, sekuritizacije i resekuritizacije aktive banaka, upravljanja operativnim rizicima te rizicima pranja novca i prijevara u bankarstvu.
Posebna pažnja usmjerava se ka upoznavanju sa stres-testovima i superviziji bankarskog poslovanja, te upravljanju rizicima u bankama.
S druge strane, studentima koji će svoje profesionalne izazove potražiti izvan sektora financijskih institucija, svladavanje predmeta približit će i rasvijtliti njihov posao i olakšati im uspješno poslovanje s njima.

 

SADRŽAJ:
Modeli korporativnog upravljanja bankama: pojmovno određenje banaka, ekonomska uloga i važnost banaka za ekonomiju. Analiza zašto je potrebno upravljati financijskim institucijama. Pregled modela poslovne organizacije banaka. Uloga pojedinih elemenata u organizacijskoj strukturi banke.
Struktura, troškovi i rizici izvora sredstava, kreditni portfelj i kanale distribucije usluga: bilančna regulativa banaka. Koncept blokiranja sredstava (obvezna rezerva). Izračun troška sredstava. Pregled aktivnih i pasivnih poslova banke iz perspektive valutne, ročne i cjenovne strukture.
Optimalna valutna, ročna i cjenovnu struktura bilance: Primjeri izvještaja valutne, ročne i cjenovne strukture. Problemi neusklađenosti koji se javljaju kod redovnog poslovanja kreditne institucije. Tehnike usklađivanja valutne, ročne i cjenovne strukture.
Uspješnost poslovanja financijske institucije: pregled indikatora uspješnosti poslovanja banke, metode izračuna povrata na aktivu, povrata na kapital, ekonomskoga kapitala banke, troška kredita. Utjecaj loših plasmana na dobit banke.
Uloga regulatora na poslovanje banke: Utjecaj regulatora na poslovanje financijske institucije, osnove regulatornoga okvira. Analiza regulatornog okvira i mehanizama regulative. Proces optimizacije poslovanja s obzirom na troškove izazvane regulativom.
Plan stres testa i plan supervizije poslovanja banke: upravljene regulatornim i neregulatornim stres testovima. Kreiranje stres testa, analiza rezultata stres testa, proces optimizacije poslovanja banke nakon provedenog stres testa.

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Analizirati modele korporativnog upravljanja bankama.
I2 - Planirati strukture, troškove i rizike izvora sredstava, kreditni portfelj i kanale distribucije usluga.
I3 - Osmisliti optimalnu valutnu, ročnu i cjenovnu strukturu bilance banke.
I4 - Izmjeriti uspješnost poslovanja banke.
I5 - Procijeniti ulogu regulatora na poslovanje banke.
I6 - Izraditi plan stres testa i plan supervizije poslovanja banke.

 

OBVEZNA LITERATURA:
Gregurek Miroslav, Vidaković, Neven: Bankarsko poslovanje, drugo izdanje, Visoko učilište Effectus visoka škola za financije i pravo, Zagreb, 2013.
UREDBA (EU) br. 575/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. lipnja 2013.
Statusno pravne odredbe (posebni dijelovi lex specialis financijskih institucija)

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Pročišćeni zakonski tekstovi: Zakon o kreditnim institucijama, Zakon o leasing, Zakon o HANFA-i, Zakon o HNB-u.
Ostali relevantni podzakonski akti: Odluka o adekvatnosti kapitala, Odluka o minimalnim deviznim potraživanjima, Odluka o obveznoj rezervi.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu