Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment financija - Predmeti

Pravni okvir financijskih institucija

ECTS bodovi: 6

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Danko Špoljarić
Damjan Poljak
Petar-Pierre Matek

 

CILJEVI:
Očekivani ishodi učenja koji se manifestiraju kroz nužno potrebno razlikovanje vrsta financijskih institucija, pravnih izvora kojima se regulira djelatnost financijskih institucija u Republici Hrvatskoj, poznavanja statusno-pravnog ustroja financijskih institucija, poznavanja posebnosti organa upravljanja financijskih institucija kao i stjecanje potrebnih znanja za sklapanju različitih vrsta ugovora, zasigurno predstavljaju specijalistička znanja kojima trebaju vladati završeni studenti studija Poslovno upravljanje.
Činjenica povećanja broja pravnih izvora kojima se regulira poslovanje financijskih i srodnih institucija, nameće potrebu drugačijeg pristupa ovoj problematici. Stoga se i nameće potreba za uvođenjem ovog predmeta, čiji je osnovni cilj da se studenti kroz proces savladavanja nastavnog gradiva upoznaju sa svim relevantnim pravnim propisima kojima se uređuju statusno-pravna pitanja financijskih institucija (trgovačkih društava) kao i specifičnosti određenih financijskih ugovora.
Sve veći gospodarski značaj financijskog sektora doveo je do povećanja broja pravnih izvora kojima se regulira poslovanje financijskih i srodnih institucija. Članstvo RH u EU je također stvorilo potrebu za prilagodbom domaćih financijskih institucija standardima EU. S obzirom na činjenicu da je financijska industrija visoko kontrolirana grana ekonomije, osim zakonodavnog okvira RH i standarda EU prema financijskoj industriji djeluju i regulatori kao što su HNB i HANFA koji samostalno donose podzakonske akte koje moraju poštovati financijske institucije.
Osnovni je cilj predmeta da studenti kroz proces savladavanja nastavnog gradiva upoznaju sve relevantne pravne propise vezane za financijsku industriju.
Također, predmet Pravni okvir financijskih institucija predstavlja nastavak stjecanja i proširivanja novih znanja koje su studenti stekli na preddiplomskom studiju Financije i pravo kroz predmete Pravo društava, Osnove trgovačkog prava te Banke i bankarsko poslovanje, što predstavlja dodatni razlog za izučavenje ovog predmeta na studiju.

 

SADRŽAJ:
Uvod. Definiranje pojma financijskih institucija. Vrste financijskih institucija. Pravni izvori iz kojih proizlazi zakonodavstvo financijskih institucija. Odnos prema općim izvorima prava.
Financijska institucija. Pojam i obilježja kreditnih institucija. Temeljni kapital i dionice financijske institucije. Organi upravljanja financijskom institucijom. Odgovornost članova uprave i nadzornog odbora, posebni uvjeti za članstvo. Posebna uprava. Likvidacija financijske institucije, prisilna likvidacija. Stečaj financijske institucije. Udruženje kreditnih institucija, pojam i obilježja. Financijski konglomerati, Leasing društva, društva za upravljanje fondovima.
Upravljanje financijskim institucijama: Pravni okvir koji definira organe financijske institucije. Minimalni upravljački sustavi unutar financijske institucije. Odgovornosti pojedinih organizacijskih struktura i minimalni uvjeti potrebni za obavljanje upravljačkih funkcija.
Regulatorni okvir financijskih institucija u RH: Širina kontrole koja je provodi nad financijskim institucijama. Implementacija zakonodavnoga okvira kroz procese kontrole financijskih institucija. Obuhvati kontrole. Indirektna i direktna kontrola. Izvještavanje koje provode financijske institucija. Zakonski okvir regulatornih agencija. Prava i obveze regulatornih agencija. Oblici i rezultati kontrole koje provode financijske agencije nad financijskim institucijama.
Regulatorni okvir EU: Značenje EU standarda. Najvažnije uredbe Europske komisije koje se odnose na financijske institucije. Procesi implementacije direktiva Europske komisije: uloga domaćih regulatora. Prilagodba financijskih institucija na zakonodavni okvir.
Poštivanje zakonodavnoga okvira: procesi usklade poslovanja financijskih institucija sa zakonodavstvom EU. Dužnosti poslova usklade compliance sa regulatorom i ostalim dijelovima financijske institucije.

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Razlikovati vrste financijskih institucija.
I2 - Analizirati pravne izvore kojima se regulira djelatnost financijskih institucija.
I3 - Vrednovati ulogu organa upravljanja financijskih institucija i njihove posebnosti.
I4 - Interpretirati pravne propise RH koji se odnose na poslovanje financijskih institucija.
I5 - Interpretirati pravne propise EU implementirane u poslovanje financijskih institucija u RH.
I6 - Valorizirati slučajeve vezane za zakonodavnu uskladu (compliance).

 

OBVEZNA LITERATURA:
Gregurek Miroslav, Vidaković, Neven: Bankarsko poslovanje, drugo izdanje, Visoko učilište Effectus, Zagreb, 2013.
UREDBA (EU) br. 575/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. lipnja 2013.
Statusno pravne odredbe (posebni dijelovi lex specialis financijskih institucija)

 

DOPUNSKA LITERATURA:
Pročišćeni zakonski tekstovi: Zakon o kreditnim institucijama, Zakon o leasing, Zakon o HANFA-i, Zakon o HNB-u.
Ostali relevantni podzakonski akti: Odluka o adekvatnosti kapitala, Odluka o minimalnim deviznim potraživanjima, Odluka o obveznoj rezervi.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu