Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment financija - Predmeti

Upravljanje ljudskim potencijalima

ECTS bodovi: 7

SATI PREDAVANJA: 42

SATI VJEŽBE: 14

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Đuro Horvat
Sabina Škrtić
Sandra Lovrić
Marija Kalinić

 

CILJEVI:
Ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo u središtu su menadžmenta ljudskih potencijala. Ljudski resursi su glavna konkurentska prednost na globalnom tržištu. Ljudski potencijali jedan su od temeljnih čimbenika uspjeha poduzeća. A kvaliteta obavljenog posla ovisi o kvaliteti ljudi koji ga obavljaju, stoga danas kvalitetni zaposlenici predstavljaju ključnu konkurentsku prednost svakog gospodarskog subjekta.
Organizacije koje osmišljeno pristupaju upravljanju ljudskim potencijalima svoje konkurentske prednosti temelje na sposobnostima i potencijalima svojih zaposlenih, od kojeg ovisi konkurentska sposobnost i vrijednost gospodarskog subjekta.
Budući da djelovanje menadžmenta ljudskih potencijala treba shvaćati kao proces koji zahvaća svaku aktivnost i funkciju u poduzeću, ovaj predmet daje teorijski pregled suvremenih spoznaja o području upravljanja ljudskim potencijalima unutar poslovnih organizacija.

 

SADRŽAJ:
Značaj ljudskih potencijala u suvremenom poslovnom okruženju;
Faktori upravljanja ljudskim potencijalima;
Planiranje ljudskih potencijala;
Usklađivanje ponude i potreba ljudskih potencijala;
Utvrđivanje zahtjeva posla i analiza posla;
Selekcijski proces;
Pretpostavke kvalitetne selekcije;
Radno ponašanje i radna uspješnost;
Motiviranje;
Kreiranje sustava nagrađivanja;
Razvoj ljudskog potencijala;
Razvoj znanja, vještina i kompetencija i upravljanje znanjem;
• Obrazovanje i razvoj karijere

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Kreirati plan ljudskih potencijala utemeljen na relevantnim obilježjima okruženja i strategije gospodarskog subjekta.
I2 - Pripremiti podatke, instrumente i cjelokupni proces zapošljavanja.
I3 - Osmisliti sustav procjene potreba i plan operacionalizacije profesionalnog razvoja.
I4 - Ocijeniti sustav motivacije.
I5 - Konstruirati sustav procjene uspješnosti na radu.
I6 - Evaluirati ciljeve obrazovanja i plan upravljanja karijerom.

 

OBVEZNA LITERATURA:
1. Dessler, Gary: Upravljanje ljudskim potencijalima, 2015, Mate (izabrana poglavlja)

 

DOPUNSKA LITERATURA:
1. Šverko, B. (2012) Ljudski potencijali – usmjeravanje, odabir i osposobljavanje, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb
2. Bahtijarević-Šiber, F. (1999) Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb
3. Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P. i Pološki Vokić, N. (2008) Suvremeni menadžment – vještine, sustavi i izazovi, Školska knjiga, Zagreb
4. Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F. i Pološki Vokić, N. (2008) Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu