Poslovno upravljanje – MBA smjer: Menadžment financija - Predmeti

Analiza financijskih izvještaja

ECTS bodovi: 8

SATI PREDAVANJA: 28

SATI VJEŽBE: 28

SATI SEMINARSKE NASTAVE: 0

 

NASTAVNICI:
Marijana Stojanović
Aljoša Šestanović
Blaženka Eror-Matić

 

CILJEVI:
Temeljni cilj predmeta Analiza financijskih izvještaja je pravilna interpretacija financijskih izvještaja, na način da objektivno procijeni stvarni financijski položaj i uspješnost poduzeća, te da se provedenom analizom kreiraju informacije relevantne za donošenje poslovnih odluka.
Naglasak u izvođenju predmeta je na svladavanju primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika s pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za kvalitetno upravljanje i vrednovanje stanja poduzeća, kao i dijagnosticiranje poslovnih problema. Da bi to bilo moguće, potrebno je naučiti promatrati kreirane informacije u širem kontekstu, kako bi se moglo ocijeniti stanje poduzeća u odnosu na njemu slične, prosjek djelatnosti kojoj pripada, te cjelovito ekonomsko okruženje u kojem poduzeće djeluje.

 

SADRŽAJ:
Uvod u analizu financijskih izvještaja: pojam i značenje korporativne analize financijskih izvještaja, mjesto analize financijskih izvještaja u poslovnoj analizi, povezanost analize i poslovnog odlučivanja, metode i tehnike financijske analize, povezanost korporativne analize financijskih izvještaja s financijskim upravljanjem i internim izvještavanjem menadžmenta
Financijski izvještaji kao rezultat računovodstvenog procesa. Utjecaj računovodstvenih politika na kvalitetu financijskih izvještaja i na analizu financijskih izvještaja
Horizontalna i vertikalna analiza: komparativni financijski izvještaji i postupak horizontalne analize, analiza tendencija i dinamike promjena. strukturni financijski izvještaji i postupak vertikalne analize, analiza strukture.
Bilanca: pojam, aktiva i pasiva, odnso bilance i glavne knjige, kriterij unošenja bilančnih poziija, sastavljanje i sadržaj bilance, tihe pričuve i skriveni gubici, promjene u bilanci
Račun dobiti i gubitka: pojam, ekonomske kategorije u RDG, povezanost bilance i RDG, sastavljanje i sadržaj RDG, procjena prihoda i rashoda.
Utvrđivanje i objavljivanje financijskih izvještaja: dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, godišnji izvještaj o stanju društva, rokovi za sastavljanje i predočenje financijskih izvještaja, odlučivanje o uporabi ostvarene dobiti ili pokriću gubitaka
Elementi financijskog položaja, njihova međuovisnost, metode njihova vrednovanja, horizontalno i vertikalno presijecanje; Elementi uspješnosti poslovanja, način priznavanja, njihova ovisnost o elementima financijskog položaja, obilici računa dobiti i gubitka
Izvještaj o novčanom toku: osnovni elementi novčanog toka, metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima
Izvještaj o promjenama glavnice
Bilješke uz financijske izvještaje: Uloga i važnost bilješki uz financijske izvještaje
Konsolidirani financijski izvještaji
Pokazatelji za ekonomsku analizu: pokazatelji likvidnosti - koeficijenti trenutne, ubrzane i tekuće likvidnosti, koeficijent financijske stabilnosti, pokazetlji zaduženosti - koeficijenti zaduženosti i vlastitog financiranja, faktor zaduženosti, pokriće troškova kamata itd., pokazatelji aktivnosti - koeficijenti obrta i trajanje obrta pojedinih vrsta imovine, pokazatelji ekonomičnosti - odnos različitih vrsta prihoda i rashoda, pokazatelji profitabilnosti - bruto i neto marža profita, bruto i neto rentabilnost imovine, rentabilnost vlastitog kapitala, pokazatelji investiranja, pokazetlji novčanog tijeka - cijena likvidnosti, kvaliteta dobiti, kapitalni izdaci, povrat novčanog toka, sustavi pokazatelja - (Du Pont), sintetički ili zbrojni pokazatelji (Altman)
Skupni pokazatelji i sustavi pokazatelja
Karakteristike financijskih izvještaja i financijskih pokazatelja određenih specifičnih djelatnosti

 

ISHODI UČENJA:
I1 - Objasniti ulogu i značenje analize financijskih izvještaja za različite skupine korisnika.
I2 - Interpretirati elemente svakog pojedinog financijskog izvještaja
I3 - Valorizirati ulogu računovodstvenih politika u vrednovanju pozicija financijskih izvještaja.
I4 - Primijeniti različita analitička sredstva i tehnike u procesu analize.
I5 - Interpretirati različite skupine pokazatelja analize financijskih izvještaja.
I6 - Ocijeniti stanje analiziranog poduzeća te dijagnosticirati potencijalne probleme.

 

OBVEZNA LITERATURA:
1. Žager, K. et al.: Analiza finacijskih izvještaja, RIF, Zagreb, 2017.
2. Prezentacije s predavanja/vježbi

 

DOPUNSKA LITERATURA:
1. White, G.I., Ashwinpaul, C.S., Fried, D., The Analysis and Use of Financial statements, Wiley, 2003.
2. Bešvir, B., Kako čitati i analizirati financijske izvještaje, RRiF – plus, Zagreb 2008.

 

ISHODI UČENJA PROGRAMA: Pogledajte ovdje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu