06.03.2019

OBVEZE STUDENATA I PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Obveze studenata detaljno su propisane Statutom, Pravilnikom o studiranju te Uputama o obvezama studenata.

 

Ključne obveze studenata su:

 

  1. DOLAZNOST NA NASTAVU: studenti imaju obavezu pohađati nastavu, aktivno pratiti predavanja i vježbe te konstruktivno sudjelovati u nastavi, a za stjecanje prava izlaska na ispit potrebno je prisustvovati na nastavi u postocima propisanima Pravilnikom o studiranju. Za svakog studenta bilježi se njegova prisutnost na nastavi kroz sustav digitalne referade Infoeduka. Minimalne obveze su;
  • Redovni studenti trebaju prisustvovati na barem 70% od ukupnog broja sati nastave da bi ostvarili pravo na potpis.
  • Izvanredni studenti trebaju prisustvovati na barem 50% od ukupnog broja sati nastave da bi ostvarili pravo na potpis.

 

  1. PRISUSTVOVANJE MEĐUISPITIMA / ZAVRŠNIM ISPITIMA: za ostvarivanje pozitivne ocjene iz predmeta potrebno je skupiti najmanje 54 boda iz nastavnog predmeta, ali i najmanje 50% bodova po svakom ishodu učenja. Detaljnije je način polaganja ispita opisan u točki Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu.

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

 

Radi učinkovitijeg napredovanja studenata u nastavi tokom cijele akademske godine provode se testovi, zadaće, seminari i kolokviji. Na taj način studenti usvajaju manje nastavne jedinice i lakše se pripremaju za polaganje završnih ispita.

Koristi se model akumuliranja bodova (maksimalno 100 bodova na predmetu) koji je kombiniran sa kriterijskim apsolutnim modelom razdiobe ocjena (uzima se u obzir broj bodova koje je student ostvario u odnosu na minimum potreban za neku ocjenu).

Ocjenjivanje se izvodi na transparentan način prikupljanjem bodova.

Svaki se predmet vrednuje s najviše 108,00bodova.

 

Ocjene se računaju temeljem sljedeće distribucije bodova:

 

Izračun ocjene

 slika_tablica_bodvi

Za pristupanje završnom pisanom ispitu svaki student mora ispuniti propisane uvjete, a to prvenstveno znači da je pohađao % nastave određen Pravilnikom o studiranju i da je dobio elektronski šifriranu dozvolu za pristupanje ispitu (ekvivalent nekadašnjem potpisu nastavnika u indeks). Ispiti se polažu u zimskim, ljetnim i jesenskim rokovima, te u izvanrednim dekanskim rokovima (uobičajeno u prosincu i travnju). Ispiti se prijavljuju elektronskim putem. Studentu je dana mogućnost odjave ispita 2 dana prije polaganja ispita, i u tom slučaju smatrat će se kao da ispit nije ni prijavio. Točno vrijeme i mjesto održavanja ispita objavljuje se najmanje 24 sata prije održavanja ispita na digitalnoj referadi.

Odlukom o modelu provjere usvojenosti ishoda učenja je propisano da se na svakom nastavnom predmetu na svim studijima provjerava usvojenost 6 (šest) ishoda učenja.

 

 

Stečeno znanje, vještine i kompetencije odnosno stupanj usvojenosti ishoda učenja određenih silabusom iz svakog pojedinog predmeta utvrđuje se (procjenjuje se):

  1. tijekom nastave u semestru – putem pisanih međuispita;
  2. po završetku nastave – putem završnog pisanog testa.

 

Na prvom pisanom međuispitu utvrđuje se usvojenost gradiva koje obuhvaćeno s prva tri ishoda učenja (IU 1, IU 2 i IU 3); na drugom pisanom međuispitu utvrđuje se usvojenost gradiva koje obuhvaćaju sljedeća tri ishoda učenja (IU 4, IU 5 i IU 6);

Bodovna vrijednost jednog predviđenog ishoda učenja je 16 bodova.

Za ostvarivanje pozitivne ocjene iz predmeta student mora kumulativno ostvariti dva uvjeta: ostvariti ukupno najmanje 54 boda iz nastavnog predmeta; iz svakog pojedinog ishoda učenja zadovoljiti najmanje 50 % usvojenosti ishoda učenja (donji bodovni prag usvojenosti pojedinog ishoda je 8 bodova). Ukoliko student nije zadovoljio donji bodovni prag usvojenosti gradiva iz svakog pojedinog ishoda učenja (postigao je manje od 8 bodova), dužan je u ispitnom roku pristupiti završnom pisanom testu koji sadrži pitanja iz tog ishoda učenja, odnosno polaže onaj ishod učenja / one ishode učenja iz kojeg / kojih nije zadovoljio prag. Ukoliko je student zadovoljio donji bodovni prag usvojenosti znanja, vještina i kompetencija iz svakog pojedinog ishoda učenja (postigao je 8 bodova ili više bodova), a želi povećati stečeni broj bodova može u ispitnom roku iskoristiti mogućnost pristupiti završnom pisanom testu i odgovarati na pitanja iz pojedinog / pojedinih ishoda učenja; u protivnom, ako to ne želi, student može pristupiti zaključivanju (upisu) ocjene. Ukoliko je student zadovoljio donji bodovni prag usvojenosti stečenog znanja, vještina i kompetencija iz svakog pojedinog ishoda učenja (postigao je 8 bodova ili više bodova), može povećati stečeni broj bodova kroz tzv. Challenge ishod učenja; student kroz Challenge ishod učenja ima mogućnost ostvariti dodatnih najviše 8 bodova; student samostalno odabire neku od aktivnosti koje su predložene Silabusom predmeta, a ima mogućnost i samostalno predložiti aktivnost kojom želi povećati broj bodova te ih, uz suglasnost nositelja predmeta, ostvaruje prema kriterijima nastavnog predmeta.

Konačno se polaganje ispita organizira na način da je vrijeme u kojem se piše završni pisani test dvostruko dulje od trajanja pojedinačno određenog trajanja međuispita.

Broj bodova za pojedini predmet raspoređen je u dvije različite obvezne nastavne aktivnosti. Izvršavanjem tih obveza student prikuplja bodove.

 

 

Struktura odnosno način akumuliranja bodovanja predmeta po elementima izgleda ovako:

 

slika_tablica_bodovi2 

Rezultat ostvaren na pisanim međuispitima za studenta je važeći do završetka redovnog ispitnog roka kojeg se organizira neposredno po završetku nastave u pojedinom  semestru, te vrijedi u dvama redovnim ispitnim terminima. Ne ostvari li student na tim ispitnim terminima prag usvojenosti gradiva iz svakog pojedinog ishoda učenja ili pak ako ne pristupi konačnom ispitu (zaključivanju odnosno upisu ocjene) rezultati ostvareni na međuispitima se poništavaju te student u sljedećim ispitnim rokovima polaže cjelokupno gradivo iz svih ishoda učenja.

 

 

 

 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu